LUBELSKA AKADEMIA WSEI POLSKA

DR Monika Baryła-Matejczuk

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Lubelskiej Akademii WSEI. Autorka publikacji z zakresu osobowościowego i profesjonalnego funkcjonowania nauczycieli, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, psychologii pozytywnej, psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej. Od lat zajmuje się obszarem wysokiej wrażliwości w badaniach i praktyce.

DR Monika Wawrzeńczyk-Kulik

Wykładowca Lubelskiej Akademii WSEI na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, Doktor Nauk Ekonomicznych, Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Przez niemal 30 lat doskonaliła praktycznie kompetencje w zakresie opracowania programów i materiałów szkoleniowych, realizacji szkoleń i oceny ich wyników, pracując w instytucjach szkoleniowo-doradczych.

DR Zbigniew B. Gaś

Innowacji w Lublinie. Należy on do czołowych pracowników naukowych w dziedzinie psychologii w naszym kraju, Dotychczas wypromował 13 doktorów oraz opracował 17 monografii. Jest autorem 132 artykułów i rozpraw naukowych, a także pod jego redakcją powstało 20 prac zbiorowych.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE HISZPANIA

DR Rosario Ferrer Cascales

Doktor psychologii. Profesor zwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie w Alicante. Dyrektor Katedry Psychologii Zdrowia i Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante. Koordynator Grupy Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych „Portal Podstaw Psychologii”.

DR Natalia Albaladejo-Blázquez

Doktor Psychologii. Absolwentka Psychopedagogiki. Magister Prewencji i Leczenia Narkomanii. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego w Katedrze Psychologii Zdrowia Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania). Członek Grupy Badawczej Psychologii Stosowanej w obszarach Zdrowia i Zachowań Ludzkich Uniwersytetu w Alicante.

DR Manuel Lillo-Crespo

Jest profesorem nadzwyczajnym i Koordynatorem Mobilności Międzynarodowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Zdrowia i Antropologii Medycznej oraz Pielęgniarstwa, magistrem Nauk o Pielęgniarstwie i Badań Naukowych, Antropologii Społecznej i Kulturowej, Zarządzania w Biznesie (na poziomie wykonawczym), posiada także tytuł licencjata Nauk o Pielęgniarstwie.

DR María Rubio-Aparicio

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwentka Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Metodologii Nauk Behawioralnych i Zdrowia. Posiada tytuł magistra w Nauczaniu na Poziomie Obowiązkowej Edukacji Średniej i Maturalnej, Kształceniu Zawodowym i Nauczaniu Języka. Otrzymała Nadzwyczajną Nagrodę za Najlepszą Pracę Doktorską z psychologii.

DR Manuel Fernández Alcántara

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Doktor Psychologii na Uniwersytecie w Granadzie. Magister w dziedzinie Opieki Zdrowotnej Skierowanej Na Promowanie Ludzkiej Autonomii i Zwracanie Uwagi na Procesy Związane z Końcem Życia na Uniwersytecie w Granadzie.

DR Miriam Sánchez-SanSegundo

Jest asystentem naukowym na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Jest doktorem Nauk o Zdrowiu ze specjalizacją w dziedzinie Osobowości, Diagnozy i Wsparcia Psychologicznego, a także Psychologii Sądowej.

DR Nicolás Ruiz-Robledillo

Adiunkt w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Absolwent Psychologii – z wyróżnieniem. Magister Rozwoju Badań i Leczenia w Psychopatologii i Zdrowiu. Magister Ogólnej Psychologii Zdrowia. Magister Nauczania na Poziomie Średnim ze specjalizacją w poradnictwie edukacyjnym. Laureat Nadzwyczajnej Nagrody za Najlepszy Doktorat w dziedzinie Psychologii Zdrowia.

DR Maria José Cabañero

Jest profesorem nadzwyczajnym Pielęgniarstwa na Uniwersytecie w Alicante (Hiszpania). Doktorat w Pielęgniarstwie: Praktyka i Edukacja na Uniwersytecie w Alicante z Nadzwyczajną Nagrodą Doktorską. Magister Nauk Pielęgniarskich na Uniwersytecie w Alicante. Jest członkiem grupy badawczej „Jakość Życia, Dobrostan i Zdrowie”.

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE WŁOCHY

DR Maria Fabiani

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami UE. Niezależna badaczka, uczy metodologii badań i statystyki na Uniwerstytecie Tor Vergata w Rzymie. Posiada tytuł licencjata Pielęgniarstwa oraz licencjata Logopedii. Jest także trenerem z obszaru badań.

DR Mario Giuseppe Tallarico

Jest psychologiem i psychoterapetuą, a także współzałożycielem krajowej koordynatywy dot. Terapii śmiechem za pośrednictwem klaunów. Przygotował model terapii, program szkoleniowy a także mentorski. Przeszkolił i nadzorował pracowników zdrowia, pracowników społecznych, nauczycieli i wolontariuszy.

EXPERT PSY ASOCIATIA PSIHOLOGILOR SPECIALISTI ROMANIA

DR Armand Veleanovici

Psycholog, superwizor i trener w obszarze psychologii klinicznej, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapeuta, posiadający stopień naukowy w dziedzinie nauk prawnych.Zajmował się zagadnieniem maltretowania i zaniedbywania dzieci jeszcze przed uzyskaniem dyplomu psychologa. Od 2006 roku pracuje w systemie ochrony dzieci.

DR Gabriela Dumitriu

Psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Posiada ośmioletnie doświadczenie w pracy w systemie ochrony dzieci. W trakcie tej pracy przeprowadzała oceny psychologiczne, ekspertyzy i interwencje w przypadkach nadużyć, rozwodów, domów zastępczych, adopcji. Brała udział w projektach mających na celu szerzenie informacji na temat rozwoju dzieci, rodzicielstwa, zapobiegania dysfunkcjom opieki i wsparcia oraz zmniejszania ryzyka nadużyć i zaniedbań.

DR Alexandra Dudu

Jest psychologiem klinicznym, kształci się na psychoterapeutę i studiuje Ocenę, Poradnictwo i Psychoterapię Dziecka, Pary i Rodziny w ramach programu studiów magisterskich.